Rýchle nacenenie

Čo potrebujete vedieť o preprave ADR tovaru

Pri preprave nebezpečných materiálov sú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov prvoradé. ADR (Accord Dangereux Routier) tovar zahŕňa široký rozsah nebezpečných vecí, ktorých preprava si vyžaduje špecifické pravidlá a procesy.

SWIDA Innovative je skúseným poskytovateľom expresných cestných prepravných riešení a špecializuje sa aj na zložité a náročné zásielky, vrátane ADR tovaru. Chápeme povahu manipulácie s ADR tovarom s cieľom zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a bezpečnosť celej prepravy. V tomto článku sa ponoríme do kľúčových aspektov, ktoré treba mať na pamäti pri preprave ADR tovaru.

Typy tovaru klasifikované ako ADR náklad

Od septembra 1957 je preprava nebezpečného nákladu regulovaná ADR zákonom, Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Pokiaľ ide o pravidlá klasifikácie, tento zákon definuje deväť tried jednotlivých typov tovaru. Zahŕňajú:

Plyny, výbušniny, horľavé kvapaliny, horľavé pevné látky, oxidujúce látky, toxické látky, žieraviny, rádioaktívne materiály a rôzne nebezpečné látky.

Je zodpovednosťou odosielateľa, aby správne označil, že prepravovaný tovar predstavuje nebezpečenstvo.

Balenie a označovanie

ADR predpisy sú zostavené do dvoch hlavných príloh: Prílohy A a B.

Príloha A sa zameriava na požiadavky na balenie a označovanie nebezpečných látok počas prepravy. Predpisy v Prílohe A stanovujú, že nebezpečné látky musia byť balené v prísnom súlade s pokynmi ADR prispôsobenými triede prepravovaných látok. Toto balenie je navrhnuté s najväčším dôrazom na to, aby dokázalo bezpečne udržiavať tovar aj v prípade nehody alebo úniku potenciálne nebezpečných látok.

Dôraz je tiež kladený na dôležitosť jasného a presného označovania nebezpečného tovaru. Symboly nebezpečenstva a základné informácie musia byť na balení viditeľne vyobrazené. Tieto značenia hrajú zásadnú úlohu v identifikácii tovaru a informovaní záchranných a bezpečnostných zložiek o potenciálnych nebezpečenstvách.

Konštrukcia, vybavenie a prevádzka

Príloha B stanovuje požiadavky na vozidlo používané na prepravu nebezpečných látok. Vozidlo musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby minimalizovalo riziko nehôd a únikov. Musí byť vybavené vhodným bezpečnostným vybavením, ako sú hasiace prístroje a zariadenia na zachytávanie úniku.

A nakoniec, tovar musí byť prevádzkovaný bezpečným a zodpovedným spôsobom. To zahŕňa prijatie opatrení na vyhýbanie sa obývaným a citlivým oblastiam a opatrnú jazdu za extrémnych poveternostných podmienok.

Špecifická a správna dokumentácia

Pokiaľ ide o dokumentáciu, cestná preprava nebezpečného tovaru má veľmi prísne pravidlá, ktorými je nevyhnutné sa riadiť. SWIDA Innovative zaisťuje, že našim dopravcom potrebné dokumenty a pokyny pre bezpečnú a bezproblémovú prepravu. Vodiči musia mať k dispozícii aktuálne a platné dokumenty počas celej prepravy. Všetci naši vodiči prepravujúci tento typ nákladu sú tak držiteľmi ADR licencie na prepravu nebezpečného tovaru.

Na vykonanie tejto prepravy je potrebný bezpečnostný list (SDS). Je to dokument obsahujúci informácie o vlastnostiach nebezpečného nákladu a potenciálnych fyzických, zdravotných a environmentálnych rizikách súvisiacich s nehodami, ktoré by mohli nastať.. SDS tiež hovorí o ochranných opatreniach a bezpečnostných opatreniach pre manipuláciu, skladovanie a prepravu ADR tovaru.

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Potrebujete prepraviť nebezpečný náklad? Napíšte nám a do 30 minút dostanete bezplatnú cenovú ponuku.

 

Odoslať požiadavku

Rýchle nacenenie

Články

Skrátené platobné podmienky = 25 dní! Časovo obmedzená ponuka!

Radi by sme vás informovali o špeciálnej SWIDA ponuke, ktorá vám pomôže zlepšiť cash flow vášho podnikania. Od 15.06.2024…

Prešli sme na elektronickú fakturáciu: Zelenšia a efektívnejšia budúcnosť

Vážení dopravcovia, radi by sme Vás informovali, že sme od 1. apríla 2024 plne prešli na elektronickú fakturáciu. Táto zmena prináša výhody nielen…

Ako AI inovuje SWIDU?

Výzvy tradičnej logistiky Logistika bola vždy komplexným a náročným odvetvím. Manuálne pracovné postupy v kľúčových oblastiach, ako je vyberanie, balenie…